جراحی ﻫﻴﭗ و لگن

در جراحی تعویض مفصل لگن (Hip Joint Replacement) ، مفصل لگن (هیپ) با یک مفصل مصنوعی جایگزین می شود که به این بخش مصنوعی ، پروتز گفته می شود. مفصل لگن ، از دو بخش اصلی تشکیل شده است ؛که ممکن است در طی عمل جراحی توسط جراح لگن هر دو بخش تعویض شود. این دو بخش شامل حفره ی لگن ،که قسمتی از استخوان لگن به نام استابولوم و انتهای فوقانی استخوان لگن یا سر لگن است ، می باشد.